نور و روشناییهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.